เงื่อนไขและนโยบายข้อมูลส่วนบุคลล (PDPA)

Saijaiplus.com ซึ่งต่อไปในนโยบายนี้จะเรียกว่า “ใส่ใจพลัส” ยินดีต้อนรับผู้ใช้งานทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ www.saijaiplus.com ซึ่งต่อไปในนโยบายนี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์”  โดย ใส่ใจพลัส ได้ตระหนักดีถึงความสำคัญในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานที่ใช้บริการต่าง ๆ บนเว็บไซต์การเก็บรวบรวมข้อมูลโดย ใส่ใจพลัส นั้นมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาการให้บริการเว็บไซต์ที่ดีขึ้น และ/หรือเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์ที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการของ ใส่ใจพลัส และ/หรือบริษัทในเครือ และเพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นของ ใส่ใจพลัส ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานทุกท่าน ใส่ใจพลัส จึงได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)  ฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานทุกท่าน (Personal Information) ที่เข้ามาใช้บริการของเว็บไซต์ของเรา

1. ขอบเขตนโยบายและความยินยอม

1.1. นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ระบุวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ ใส่ใจพลัส ได้เก็บรวบรวมหรือได้รับผ่านทางเว็บไซต์รวมทั้งการให้บริการและเครื่องมือการให้บริการต่าง ๆ ซึ่งผู้ใช้งานเข้าถึงหรือใช้งาน เช่น การเข้าเยี่ยมชม การสมัครสมาชิก หรือการดูรายการต่างๆ โดย ใส่ใจพลัส จะปฎิบัติและดำเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับในประเทศไทย

1.2. ผู้ใช้งานได้อ่านโดยละเอียดและเข้าใจว่านโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)  นี้ใช้บังคับและครอบคลุมการใช้งานหรือบริการต่าง ๆ บนเว็บไซต์ของ ใส่ใจพลัส ทั้งนี้ ไม่ว่าการที่ผู้ใช้งานเข้าถึงเว็บไซต์ของ ใส่ใจพลัส โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือการใช้เครื่องมือใด ๆ บนเว็บไซต์ของ ใส่ใจพลัส เป็นการถือว่าผู้ใช้งานอนุญาตและตกลงให้ความยินยอมต่อ ใส่ใจพลัส ในการรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานที่สอดคล้องกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)  นี้และนโยบายอื่น ๆ ของ ใส่ใจพลัส เพื่อการปรับปรุงหรือพัฒนาการให้บริการต่างๆ และ/หรือเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์ที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการของ ใส่ใจพลัส และ/หรือบริษัทในเครือ

1.3. โปรดทราบว่า เมื่อผู้ใช้งานเข้าลิงค์บางลิงค์ที่ปรากฎบนเว็บไซต์ของ ใส่ใจพลัส ที่อาจนำผู้ใช้งานไปยังแพลตฟอร์มของบุคคลอื่น โดยใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลบัญชีธนาคาร ข้อมูลตามบัตรเครดิตหรือ บัตรเดบิตของผู้ใช้งาน หรือจะต้องมีการชำระค่าบริการผ่านระบบ SMS ซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจการควบคุมและการจัดการโดยตรงของ ใส่ใจพลัส ในกรณีดังกล่าว ใส่ใจพลัส ขอแจ้งให้ทราบว่า ใส่ใจพลัส จะไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลใดๆก็ตามที่มีการเก็บรวบรวมในแพลตฟอร์มของบุคคลอื่น โดยผู้ใช้งานตกลงรับทราบว่านโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)  นี้ไม่ได้ครอบคลุมถึงกรณีดังกล่าวแต่อย่างใด และ ใส่ใจพลัส ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นและไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากกรณีดังกล่าวทั้งสิ้น

2. การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

2.1. ใส่ใจพลัส อาจจะใช้คุ้กกี้ บริการ Google Analytics, Google Firebase หรือ เทคโนโลยีอื่นใดในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้งานให้สามารถใช้บริการและเข้าถึงการบริการได้ดีขึ้น เร็วขึ้น ปลอดภัยขึ้น และมีความเป็นส่วนบุคคลมากขึ้น ตลอดจนเพื่อการปรับปรุงหรือพัฒนาการให้บริการต่างๆ ของเว็บไซต์และ/หรือเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์ที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับวัตถุประสงค์ของ ใส่ใจพลัส และบริษัทในเครือ โดยเมื่อผู้ใช้งานเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ใส่ใจพลัส จะบันทึกข้อมูลที่โปรแกรมท่องอินเตอร์เน็ตของผู้ใช้งานส่งเข้ามาโดยอัตโนมัติเมื่อใดก็ตามที่ผู้ใช้งานเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์จนกว่าจะออกจากเว็บเบาเซอร์ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนี้รวมถึง
2.1.1 IP address, Cookie ID ของคอมพิวเตอร์/โทรศัพท์มือถือ
2.1.2 โปรแกรมท่องอินเตอร์เน็ต
2.1.3 หน้าเว็บของผู้ใช้งาน ขณะเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ ใส่ใจพลัส
2.1.4 เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมหน้าเว็บนั้น ๆ
2.1.5 ข้อมูลที่มีการค้นหาบนเว็บไซต์ของ ใส่ใจพลัส รวมถึง เวลาและวันที่ที่เข้าชมและข้อมูลทางสถิติอื่น ๆ
2.1.6 ข้อมูลที่ตั้ง (Location Data)
2.1.7 พฤติกรรมการชมเว็บไซต์ของ ใส่ใจพลัส
2.1.8 ระบบปฏิบัติการที่เข้าใช้งาน

2.2.  ผู้ใช้งานตกลงและยอมรับว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) นี้อาจโอน เก็บไว้ และ ประมวลผลในประเทศใดก็ตามที่ ใส่ใจพลัส กำหนด

2.3. ผู้ใช้งานตกลงและยอมรับว่าเมื่อผู้ใช้งานเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ ใส่ใจพลัส เป็นการถือว่าผู้ใช้งานอนุญาตและตกลงให้ความยินยอมต่อ ใส่ใจพลัส ในการจัดเก็บรวบรวม โอน ประมวลผล ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานตามวัตถุประสงค์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ได้

2.4. ใส่ใจพลัส อาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รวบรวมไว้ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) นี้ รวมถึงที่ได้รับจากากรสังเกตุการณ์บนเครือข่ายและในฐานข้อมูลของ ใส่ใจพลัส ได้นานเท่าที่จำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) นี้

3. การใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

3.1 ใส่ใจพลัส จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของผู้ใช้งานที่ได้เก็บรวบรวมไว้ซึ่งสามารถใช้ระบุตัวผู้ใช้งานหรือติดต่อกับผู้ใช้งานได้ ไปเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้
(1) เพื่อบังคับใช้นโยบายการใช้งาน ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ของ ใส่ใจพลัส รวมถึงการตรวจสอบการละเมิดที่อาจเกิดขึ้น
(2) เพื่อตรวจจับ ป้องกันมิจฉาชีพหรือการใช้งานในทางที่ผิดซึ่งเป็นอันตรายต่อสิทธิ ทรัพย์สิน ความปลอดภัยของ ใส่ใจพลัส และผู้ใช้งาน
(3) เพื่อติดต่อผู้ใช้งาน สำหรับการให้บริการและการดูแลผู้ใช้งาน หรือสำหรับการสื่อสารด้านการตลาดที่ได้รับอนุญาตผ่านช่องทางติดต่อสื่อสารใด ๆ ที่ใช้การได้
(4) เมื่อมีคำสั่งเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา คำสั่งหรือหนังสือขอความร่วมมือจากหน่วยงานรัฐ หรือ หมายเรียก หรือคำสั่งของศาล
(5) เพื่อดูแลกิจกรรมการใช้งานโดยทั่วไปและกิจกรรมการใช้งานของผู้ใช้งานรายบุคคล เช่น การค้นหาคำสำคัญ การลงประกาศ การดำเนินธุรกรรม และเพื่อจัดการการสื่อสารบนเว็บไซต์ของ ใส่ใจพลัส
(6) การเปิดเผยหรือมอบข้อมูลส่วนบุคคลที่ ใส่ใจพลัส ได้จากการจัดทำสถิติและวิเคราะห์ ฯลฯ ต่อบุคคลที่สาม ในสภาพที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนได้
(7) การเปิดเผยหรือใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลโดยได้รับความยินยอมจาก “ผู้ให้ข้อมูลส่วนบุคคล”ฯลฯ โดยสมัครใจ

3.2  ในกรณีที่ ใส่ใจพลัส ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน เช่น การประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น ใส่ใจพลัส จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคล ดังกล่าว ไปใช้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) นี้ เว้นแต่กรณีที่ ใส่ใจพลัส มีสิทธิตามกฎหมาย หรือจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว (เช่น เมื่อกฎหมายบังคับ หรือจำเป็นต้องเปิดเผยเพื่อจุดประสงค์ในการป้องกันการฉ้อโกง หรือการประกอบอาชญากรรมอื่นๆ) หรือในกรณีที่ทาง ใส่ใจพลัส เชื่อว่าจำเป็นต้องทำเช่นนั้น เพื่อคุ้มครอง และ/หรือ ปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของบุคลากรของ ใส่ใจพลัส ตลอดจนลูกค้าของ ใส่ใจพลัส

4. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

ใส่ใจพลัส ตกลงและรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานมีความสำคัญต่อ ใส่ใจพลัส โดย ใส่ใจพลัส จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดที่จะทำให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานได้รับการปกป้องจากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาติ และใส่ใจพลัส จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการดำเนินมาตรการทางอิเล็กทรอนิกส์และมาตรการด้านการจัดการที่เหมาะสมตามมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เป็นที่รับรองทั่วไปสากลเพื่อ ปกป้อง คุ้มครอง และ รักษาความปลอดภัยสารสนเทศ และข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน

อย่างไรก็ตามผู้ใช้งานตกลงและยอมรับว่าไม่มีวิธีการในการส่งผ่านข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต หรือวิธีการจัดเก็บข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือมาตรการทางอิเล็คทรอนิกส์ใดที่จะมีความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์แบบ ดังนั้น ถึงแม้ว่า ใส่ใจพลัส จะใช้ความพยายามอย่างยิ่งที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานจากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต ใส่ใจพลัส ก็ไม่สามารถรับรองได้ถึงความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์แบบได้

5. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ใส่ใจพลัส ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) นี้เป็นครั้งคราว โดยการเปลี่ยนแปลงของนโยบายความเป็นส่วนตัวบนเว็บไซต์ สามารถตรวจสอบได้ตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์ การที่ผู้ใช้งาน ใช้งานหรือบริการบนเว็บไซต์ของ ใส่ใจพลัส ต่อไปหลังจากการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมนโยบายดังกล่าวแล้ว ถือว่าผู้ใช้งานยืนยันยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมที่ทำขึ้นกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หากผู้ใช้งานถอนความยินยอมในภายหลัง ผู้ใช้งานจะไม่สามารถใช้บริการเว็บไซต์ของ ใส่ใจพลัส ได้

6. ทรัพย์สินทางปัญญา

ผู้ใช้งานตกลงและยอมรับว่า ใส่ใจพลัส เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในบรรดาสิ่งบันทึกเสียง และ/หรือสิ่งบันทึกภาพ เสียง ภาพถ่าย รูปภาพ ข้อมูล เนื่อหา ตลอดจนสิทธิใดๆ ในการกระทำอันเกี่ยวกับเว็บไชต์นี้ ตลอดจนลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภทที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว โดย ใส่ใจพลัส ไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นใดทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข ต่อเติม ขาย จำหน่าย ให้เช่า จัดทำเป็นสินค้า นำออกจำหน่าย โฆษณาประชาสัมพันธ์  แพร่เสียงแพร่ภาพและเผยแพร่ต่อสาธารณชนไม่ว่า ในรูปแบบ หรือระบบ หรือทางสื่ออื่นใดในทุกช่องทางโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก ใส่ใจพลัส